Ny styrelsemedlem i Väsbys Bästa

Andrea Möllerberg
 
På Väsbys Bästas årsmöte för 2017 valdes Andrea Möllerberg in i partistyrelsen som ansvarig för idrotts- och friskvårdsfrågor.

Andrea är 43 år och har bott i Väsby sedan 2002. Hon har tre egna barn och tre bonusbarn. Andrea är försäljningschef och arbetar med företag och deras förebyggande hälsoarbete för sin personal inom fysisk aktivitet, stresshantering/återhämtning och kost/näring. Andrea är ordförande för BSK herrfotboll.

 — Mitt intresse för hälsa och idrott kommer från min familj och mitt eget idrottande inom simning och vattenpolo där jag hade framgångar som SM guld och landslagsmeriter. Att tidigt vävas in i idrottens familj oavsett vilken nivå man är på ger en hälsogrund att stå på när man blir äldre och gör att man verkligen förstår vikten av den, säger Andrea Möllerberg.

 — Andrea förstärker Väsbys Bästas idrotts- och friskvårdsprofil och vi är mycket glada att få Andrea som ny ledamot i styrelsen, säger Peyman Rezapour, ordförande i Väsbys Bästa.

 

Ytterligare information fås av:

Peyman Rezapour, ordf Väsbys Bästa, 073-534 18 11
Andrea Möllerberg, 070-873 21 22

VB:s årsmöte 2017

Den 18 maj 2017 kl 18.00 — 19.00 är du välkommen till Väsbys Bästas årsmöte i Pyramiden.

Alla är hjärtligt välkomna att delta, diskutera och lämna synpunkter, men bara medlemmar får rösta vid val och när beslut ska tas.

 Under årsmötet ska bland annat styrelsen väljas och andra förtroendeposter utses samt det närmaste året planeras.

 Är du intresserad av att delta i partiets arbete är du välkommen att anmäla det. Är du bara nyfiken på partiets medlemmar och deras värderingar är du också välkommen.

 Dagordningen kommer att publiceras här senast torsdag 4 maj.

Välkommen!

Kallelse och dagordning

Satsning på Kairo/Sättra friluftsområde

På spåret

I mars beslutade kommunstyrelsen att avsätta 5 Mkr i en första etapp för utveckling av friluftsområdet.

Under en flerårsperiod satsas 21 miljoner kronor för att:

 • Förbättra skyltning och information om naturvärden och motionsmöjligheter
 • Förbättra och utöka motions- och skidspåren
 • Förbättra faciliteterna, grillplatser, bänkar, toaletter o.d.
 • Utveckla ridanläggningen i Sättra
 • Utveckla Kairobadet — eventuell flytt av badplatsen
 • Utreda användning av trädgårdsmästarbostaden
 • Utreda behov och placering av ett aktivitetscenter
 • Möjlighet till konferens- och festlokal
 • Möjlighet till café i området
 • Möjlighet till nya mindre anläggningar för spontanidrott, idrottsparker och liknande

Vi i Väsby
Mitt i Upplands Väsby

Tält över uterinken till hösten 2017

I februari beslutades att satsa 8 Mkr på ett tält över uterinken i Vilundaparken.

Under de senaste 10 åren har isen i Vilundaparkens ishall haft omfattande och frekventa störningar i isproduktionen. Flera utredningar under kort tid har nu resulterat i ett beslut att uppföra en tältlösning under våren 2017 över uterinken.

 Tältet planeras stå färdig att användas till säsongsstarten 2017 och ger föreningarna fler istider.

 Därmed ges förutsättningar för kommunen att genomföra ett framtida byte av den nuvarande isytan inne i Vilundahallen.

 Dessutom utreds en placering av ett fullstort fotbollstält i Vilundaparken som beaktas i arbetet med flerårsplan 2018 till 2020.

Vi i Väsby

Bostäder utan P-platser — hur blir det?

Väsbys Bästas gruppledare Roland Storm framförde i slutet av januari i en intervju i Vi i Väsby kritiska synpunkter över planerna på att bygga 64 nya lägenheter utan egna parkeringsplatser.

Förslaget är att tillåta ett flerfamiljshus i hörnet Optimusvägen-Finspångsvägen med endast handikapp-, besöks- och bilpoolsparkering.

 Istället för P-platser kommer erbjuder byggherren en så kallad mobilitetslösning med 1–3 bilar i en bilpool — som de 64 lägenheterna ska dela på.

 — 64 lägenheter och 1–3 hyrbilar, hur ska det gå till? Det blir totalt kaos, säger Roland

Vi i Väsby

Trädgårdsmästarbostaden

Trädgårdmästarbostaden

Byggnadsantikvarie Anders Franzén fastslår att Trädgårdsmästarbostaden är från slutet av 1700-talet.

Väsbys Bästa har länge kämpat för att behålla och rusta upp Trädgårdsmästarbostaden i Sättra. Viss tveksamhet har uppstått över byggnadens ålder och skick, men nu har byggnadsantikvarien Anders Franzén undersökt huset och kommit fram till att byggnaden är en fin gammal rokokobyggnad från slutet av 1700-talet.

 Båda lokaltidningarna besökte i slutet av januari byggnadsantikvarien på plats ute vid Sättra.

Vi i Väsby
Mitt i Upplands Väsby

Ett mänskligt mottagande

fyrklövern

I Falköping pågår sedan våren 2013 ett integrationsprojekt där nyanlända själva deltar som ”grannskapsvärdar” i arbetet med att lära känna såväl varandras kulturer som den svenska kulturen och den lokala omgivning de nu befinner sig i. Det handlar om att skapa möten och kontakter mellan olika människor med olika språk och förutsättningar.

 Projektet går under namnet Connect Falköping och drivs av socialnämnden i Falköpings kommun.

 Under 2014 påbörjades en utvärdering av projektet som ska ligga till grund för beslut för fortsättningen av projektet.

 Under hösten 2016 hölls ett föredrag om projektet för kommunledningen i Upplands Väsby.

 Vad kan Upplands Väsby ta till sig från detta projekt? Bör vi göra något liknande här?
 
Lämna gärna en kommentar!

För mer information se:

Om Connect Falköping
och
Utvärderingen

Vattentema i Fyrklövern

fyrklövern

Kommunstyrelsen beslöt i kväll (28/11 2016) att föreslå kommunfullmäktige att anta namnberedningens förslag för nya gatu- och parknamn för området i norra Fyrklövern.

 — Namnberedningen har utgått ifrån det vinnande namnet för parken i Fyrklövern — Blå Parken — som syftar både på de blå husen och association till blå som en färg på vattnet i parkens damm. Genom den nya bostadbebyggelsen i den norra delen av Fyrklövern kommer en liten bäck eller rännil rinna genom området från Husarvägen ner mot Blå Parken. Det rinnande vattnet har gett upphov till flera av de nya gatu-och torgnamnet i Fyrklövern, säger Roland Storm (VB) ordförande i namnberedningen.

Förvandla Vilundaparken till Väsby Idrottsstad

Låt Vilundaparken bli den moderna idrottsplats den förtjänar. Väsbys Bästa har tidigare i lokaltidningen uppmärksammat den mörka ”baksidan” av Vilundaparken. Bristfälliga och smutsiga omklädningsrum, trasiga toaletter, krackelerade och trasig is i ishallen, 36 gamla tillfälliga baracker som stått kvar i åratal och en fallfärdig delvis uppbränd före detta Fadderby är inget vi är stolta över.

Nu finns chansen när Väsbys Bästa tillsammans med övriga majoritetspartier föreslår en rejäl upprustning och utveckling av Vilundaparken. Det finns ett behov av att ta ett helhetsgrepp kring Vilunda­parkens framtida utveckling, med fokus på idrott.

 Låt oss tillsammans med idrottsföreningarna i Väsby förvandla Vilunda­parken till en idrottsstad!

 Genom att lägga bostäder utefter Husarvägen och verksamhetslokaler ut mot motorvägen kan kommunen få medel och möjlighet att förbättra och bygga nya idrottsanläggningar i Vilundaparken. Väsbys Bästa ser till exempel gärna bostäder ovanpå en fullstor fotbollshall. Och naturligtvis vill vi pröva möjligheten om inte bostäder kan medverka till en ny ishall med sportbutiker, café, restaurang och bra publika utrymmen.

 Väsbys Bästa uppmanar alla intresserade Väsbybor och föreningar att delta och komma med inspel på hur en modern idrottsstad i Vilundaparken kan se ut. Ta tillfället i akt och medverka i den medborgardialog som kommunen nu inbjuder till. Under perioden 22 oktober till 13 november finns möjlighet att lämna dina synpunkter för Vilundaparkens framtida utveckling via en digital enkät på kommunens hemsida eller via en pappersenkät hos Väsby Direkt i Väsby Centrum.

 Låt oss tillsammans förvandla Vilundaparken till Väsby Idrottsstad!

Väsbys Bästa

Roy Rosenback
talesperson idrottsfrågor

 

För mer information se:

Medborgardialog om Vilundaparkens utveckling

Direkt till medborgardialogen:

Medborgardialogen om Vilundaparken

Fastighetsägaren vill inte öppna Ekebobadet

Stena fastigheter har inga planer på att öppna Ekebobadet vare sig själva eller låta någon annan drifta badet. Stena anser frågan kring Ekebobadet avklarad. Så lyder beskedet från Stena Fastigheter som kom till Upplands Väsby kommun förra veckan.

— Det är synd att Stena tagit detta beslut och därmed avgjort badets framtid. Vi hade hoppats att Smedbyborna skulle få tillgång till ett bad i närområdet då önskan och initiativet kom från boenden i området, säger Peyman Rezapour, ordförande i Väsbys Bästa.

 I den samverkansöverenskommelse mellan Upplands Väsby kommun och Polismyndigheten i Norrort för ett tryggare Smedby 2015-2016 ingår förutom flera av kommunens kontor, Polisen, Brandkåren Attunda, fritidsgården Unga Örnar, Väsbyhem, Stena Fastigheter, samt bostadsrättsföreningarna och skolorna i området. I det avtalet finns angivet för ökad trygghet och trivsel att kommunens fritidschef och Stena Fastigheter ska sträva efter att öppna Ekebobadet.

 Tyvärr fick Väsbys Bästa inte med sig övriga partier i försöket att få kommunen att medverka till att hitta en förening eller en organisation som ville driva badet.

 — Trots detta nedslående besked kommer Väsbys Bästa fortsätta att driva på för ökade satsningar på trivsel och trygghet i området. Vi tror fortfarande att ett samarbete mellan de boende och olika aktörer är bästa sättet att utveckla Smedby och skapa ökad trivsel i orådet, säger Peyman Rezapour.

 

För mer information se:

Samverkansöverenskommelse — Ett tryggare Smedby

Regeringen får inte minska Väsbybornas inflytande

Regeringen vill kringgå plan- och bygglagen och ordna tillfälliga boenden utan bygglovsprövning och detaljplaneprövning. Det är innebörden i den promemoria ”Undantag från vissa bestämmelser i plan-och bygglagen vid tillströmning av asylsökande” från Näringsdepartementet som nu är ute på snabbremiss.

Väsbys Bästa menar att det kommunala självstyret över planärenden och bygglov inte får urholkas. Medborgarnas möjlighet att påverka den framtida utvecklingen av kommunen och vår möjlighet att utforma en god boendemiljö är viktig när vi ska välkomna nya invånare i kommunen.

 Det får inte upplevas som om vi tvingats ta emot de nyanlända så att de själva upplever sig som oönskade och inte välkomna till Upplands Väsby. I Väsby håller vi ihop och samarbetar för att Väsby ska vara en bra kommun att leva och växa upp i.

 Istället för undantag kan man förenkla möjligheterna att få bygglov och snabba upp processerna. Eventuella undantag i plan- och bygglagen måste vara väl utredda, utformade och korta i tid.

 Förslaget från regeringen får inte medföra att kvaliteten på boendet, boendemiljön och bostadsområdet blir lidande. Alla som kommer till Väsby har samma rätt till goda sociala levnadsförhållanden och en god långsiktig livsmiljö. Reglerna för att främja detta får inte äventyras. Speciellt viktig är barnrättsperspektivet, att få växa upp i en trygg och bra bostadsmiljö med bra möjligheter till grön- och parkområden. Fel och brister ska inte korrigeras i efterhand, utan en god kvalitet ska upprätthållas från början.

 Krav på kompetens hos byggherrar och enskilda ska därför vara höga, speciellt när tillfälliga boenden ska etableras. Speciellt viktigt ur kulturmiljösynpunkt och bevarandet av andra skyddsvärda miljöer så att kulturbyggnader, slott och herresäten inte förändras och förvanskas för kortsiktiga ekonomiska vinster. Irreparabla ombyggnader måste noga utredas och särskild hänsyn måste tas i dessa miljöer.

Frestaplanen besiktigad och öppnas 6 juli

Planen i Fresta besiktigades idag,

Tack vare ett snabbt agerande från Väsbys Bästa kommer fotbollsplanen i Fresta att öppnas redan på onsdag istället för i november.

 — Tidningsartikeln i Vi i Väsby förra veckan fick Väsbys Bästa att reagera och agera. Ett möte, några telefonsamtal och ett positivt bemötande från kommunen och Skanska gör att vi nu kan öppna den nya konstgräsplanen, säger Roy Rosenback, idrottspolitisk ansvarig i Väsbys Bästa.

 — Har kommunen en färdigställd fotbollsplan ska våra ungdomar naturligtvis få spela på den. Byråkratin ska inte lägga hinder för våra fotbollssugna ungdomar, menar Roy Rosenback.

Skanska åtgärdar idag och imorgon det sista runt planen och på onsdag kan alla spelsugna ta Frestaplanen i bruk.

Fotbollsfest i Fresta

Den 6 juli besiktigas den nya fotbollsplanen i Fresta.

Planen och staket ska besiktigas så att vi säkerställer att det inte finns risk för att någon gör sig illa. Därefter öppnar planen för användning.

 — Finns det en färdig fotbollsplan och barn som vill spela fotboll, så är det rätt logiskt att de får göra det säger Peyman Rezapour (VB)

 Väsbys Bästa är otroligt glada för att planen förmodligen kommer att kunna användas redan i sommar.

Välj namn på nya parken!

Under våren har 119 namnförslag till den nya parken som ska byggas i Fyrklövern lämnats in. Av dessa har fem valts ut av Upplands Väsby kommuns namnberedning. Nu får Väsbyborna rösta fram det bästa av förslagen.
 — Jag hoppas att så många väsbybor som möjligt deltar i omröstningen och röstar fram sin favorit. Förhoppningsvis får vi en klar vinnare vilket underlättar för oss att fatta beslut om parkens namn, säger Roland Storm (VB), ordförande i namnberedningen.

 
De fem utvalda förslagen under temat modern småstad är:

 • Blå parken
 • Centrumparken
 • Drabantparken
 • Fyrklöverparken
 • Origo

 — I det här projektet gör vi tvärtom och bygger parken i ett tidigt skede, eftersom vi tror att det kan bli en attraktiv mötesplats för många. Parken, som idag består av en grusplan ska förvandlas till en grönskande plats med inslag av vatten och bryggor, säger Alarik von Hofsten, projektansvarig för Fyrklövern.
 

Omröstningen pågår fram till 1 juli:

www.upplandsvasby.se/parken
 
I slutet av augusti förväntas namnberedningen välja ett slutligt namn, som kan inspirera till nya namn då parkens namn blir tongivande för nya gator och platser i området Fyrklövern.

 Den nya parken har planerad byggstart om cirka ett år och rymmer plats för lek, avkoppling och möten. Platsen är centralt belägen intill Väsby centrum och utöver parken byggs även 1 600 nya bostäder, både hyresrätter, bostadsrätter och småhus.
 

Resultatet av omröstningen se:

Länk
 

Mer information om Fyrklövern se:

www.upplandsvasby.se/fyrklovern

Samråd om nya Vallentunavägen

Alternativ+v268_Sida_2(2)
Passa på och lämna dina synpunkter om vägalternativen för väg 268 Vallentunavägen, senast 23 juni.

 Trafikverket har sedan i höstas utrett ett nytt alternativ benämnt Korridor Befintlig Väg som innebär att Väg 268 till stora delar byggs om i nuvarande sträckning. Nu går Trafikverket ut på samråd för val av lokalisering där det nya alternativet är ett av flera alternativ.

 Samrådet pågår från 19 maj till 23 juni 2016.

 

Läs mer:

Samrådshandlingen på Trafikverkets webbsida

Hillevi får nytt uppdrag

Idag utsåg regeringen Hillevi Engström till ny Nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Det innebär att Hillevi kommer avsluta sitt uppdrag som kommundirektör i Upplands Väsby kommun.

 — Att vår kommundirektör får ett viktigt och angeläget uppdrag ska vi vara stolta över även om det innebär att vi behöver söka en ny och stark ledare. Hon går vidare till ett viktigt uppdrag och vi är glada över den framåtanda och ledning hon har bidrag med under sin tid i Väsby, säger Roland Storm (kommunalråd VB).

 Rekrytering av ny kommundirektör kommer att inledas omgående. I dialog med kommunledning och politisk ledning förs samtal om hur styrning och ledning sker under tiden för rekrytering efter att Hillevi lämnar i slutet av sommaren. Vi återkommer kring denna fråga längre fram.

Vilundaparken

1 000 nya platser ska skapas inom förskola och skola i Väsby fram till år 2020. Då ska bland annat en helt ny grundskola för 600 barn och en förskola för 150 barn stå klar på Smedsgärdstomten.
 — Det här är en av våra viktigaste satsningar framöver, säger kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (S).

 Väsby lider av akut brist på förskoleplatser. Den väntade befolkningsökningen och byggboomen som råder gör att kommunen bedömer att också fler grundskoleplatser kommer att behövas framöver. Trots att Smedbyskolan stängdes ned för ganska precis ett år sedan med hänvisning till elevbrist.

 Den politiska majoriteten i Väsby, S, MP, V och VB, har med hjälp av tjänstemännen tagit fram en plan för hur platserna i skola och förskola ska lösas fram till 2020.

 Den största nyheten är att de vill bygga en helt ny grundskola och förskola på Smedsgärdstomten, alltså på den tomma avsatsen ovanför konstgräsplanen i Vilunda. Den nybyggda minigolfen ska inte påverkas av bygget och inte heller konstgräsplanen. Däremot kan delar av grusplanen komma att lämna plats åt skolgården.

 Grundskolan ska bli en F-9-skola för 600 elever och förskolan ska rymma 150 barn. Förhoppningen är att läget invid Vilundaparkens idrottsarenor ska göra den attraktiv för både elever och lärare. Här finns redan konstgräsplan, friidrottsbanor, ishall och simhall.

 — Vi har sett att det behövs en ny skola och jag har länge funderat på om det skulle gå att göra någonting ihop med idrott. Skulle vi kunna ha en profil på skolan med friskvård, rörelse och idrott och komplettera Väsby skolas musikinriktning? säger utbildningsnämndens ordförande Lars Valtersson (MP).

 Roland Storm (VB) gillar också förslaget om idrottsinriktning. Han tror liksom sina kommunalrådskolleger att det inte kommer att bli något större problem med grannar som överklagar bygglovet och räknar med att bygget borde kunna dra igång nästa år. Skolan ska stå klar 2020.

 — Vi får fart på Vilundaparken i samma andetag. Den har under alla år utvecklats steg för steg, allt har byggts separat och det har inte funnits en helhetsplan, säger han.

 — Vilundaparken är det område i kommunen som har störst potential till att öka Väsbys attraktivitet, säger Roland Storm. Idrottens roll i Väsby är betydande. Att utveckla Vilundaparken med skolor, bostäder och butiker till en idrottsstad kommer skapa en spännande portal och ge ett positivt första intryck av Upplands Väsby. Satsningen kommer stärka såväl idrottens utvecklingsmöjligheter som Fyrklöverns och de centrala delarnas attraktivitet.

 Utöver den nya skolan i Vilundaparken ska 500 nya platser skapas vid Breddenskolan, Runbyskolan och Väsby skola. Dessutom väntas det försenade bygget av den nya Vikskolan snart kunna starta.

 Förskoleplatser har varit en bristvara i vår och fyramånadersgarantin har i flera fall inte kunnat hållas. Detta problem är nu avhjälpt tack vare Ekebo förskola i Engelska skolans gamla lokaler. Med fortsatt renovering kan 140 barn få plats temporärt i några år framöver.

 Nya, permanenta förskolor byggs på Odenslunda skolas rivningstomt, invid den planerade grundskolan i Vilundaparken, på Dragonvägen, bredvid Vittraskolan och i Eds Allé. Temporära paviljongplatser skapas vid Runby skola samt vid förskolan Visselpipan vid Smedsgärdshallen.

Nya platser 2016 — 2020

Grundskolor

 • Breddenskolan, Runbyskolan, Väsby skola, utökning med 500 platser.
 • Ny F-9-skola i Vilundaparken, 600 platser.
 • Ny Vikskola ska ersätta den gamla, 300 platser (mot ca 240 i dag) och möjlighet till ytterligare 300 platser.

Förskolor

 • Ekebo (där Engelska skolan tidigare låg), 180 platser.
 • Bergaplan (tillfälliga paviljonger vid Runbyskolan) 200 platser (varav 90 nya).
 • Eds Allé, 100 platser.
 • Fyrklövern (två förskolor: en på Dragonvägen, en bredvid Vittra), 80+80 platser.
 • Odenslunda (på den gamla rivna skolans tomt), 150 platser.
 • Visselpipan (temporär utökning med paviljong), 50 platser.
 • Ny förskola i Vilundaparken, 150 platser.

Trygghet

Att känna sig trygg i samhället borde vara en självklarhet.

Mycket har gjorts för att öka tryggheten i Väsby. För att bemöta den stökiga situationen ”på byn” fokuserar vi och samordnar kommunens och andras resurser som sammantaget är stora. Vi mobiliserar engagemang från civilsamhället och förebygger genom att tänka långsiktigt. Kommunen har också anställt en säkerhetschef som tillträder den 1 juni. Den nya säkerhetschefens uppdrag kommer vara att samordna arbetet med trygghetsskapande åtgärder.

Under hösten och vintern har bland annat belysning i motionsspår börjat bytas ut och sedan ett drygt år tillbaka pågår ett samarbete med polis, brandkår, bostadsföretag och föreningsliv som syftar till att ytterligare öka tryggheten i centrala Väsby. Kommunen har överlag ett nära och gott samarbete med närpolisen. Som en akut åtgärd har väktare hyrts in till bland annat stationsområdet, Messingen och Dragonvägen. Även polisens närvaro i Väsby har ökat.

Sedan mer än tio år tillbaka arrangeras nattvandringar i Väsby helt ideellt. Som ett komplement till det nattvandrar även vi politiker alla fredagar fram till sommaren. Vi har också tillsatt medel för att kompensera de föreningar som följer med ut och nattvandrar.

Anslagen för fritidsfältare och fritidsgårdar har ökats med 1 miljon 2016. Under hösten utökades öppettiderna för fritidsgårdar och kommunen har nu anställt en fritidsfältare som arbetar kvällstid ute bland de unga. 2016 infördes också en sommarjobbsgaranti. Bland annat som en del i en trygghetssatsning. 1 miljon kronor satsas för att erbjuda cirka 400 sommarjobb.

— Jag är glad över satsningarna som görs, men mer behöver göras. Väsbys Bästa kommer att fortsätta driva arbetet för ett tryggare Väsby, och framförallt Ekebobadet som  är en viktig pusselbit som just nu saknas i det förebyggande och trygghetsarbetet, säger Peyman Rezapour ordförande VB.

Socialtjänstens kvinnofridsarbete har fått mer resurser. Det finns nu fler skyddade boenden. Även stödet till kvinno- och tjejjouren har stärkts och ett arbete för att komma tillrätta med unga tjejers psykiska mående har startat.

I stadsbyggnadsplaneringen har dimensionen av att skapa trygga miljöer en framträdande roll. Planeringen görs på ett sådant sätt att ”ögon mot gatan” säkerställs.

I det långsiktiga arbetet är det viktigt med täta sociala nätverk där vi både håller i och förstärker det arbete som görs och som får resultat på längre sikt. I detta arbete har grundkolans organisation förstärkts med en elevhälsosamordnare och kommunen arbetar förebyggande för att minska nyttjandet av alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT). Planer finns för utökad fritidsgårdsverksamhet och när det gäller fritidsgårdarna ser vi ett behov av en bättre samordning mellan gårdarna. Projektet ”En kommun fri från våld” kommer att starta upp på Grimsta skolan, Väsby nya gymnasium och Sverigefinska skolan. Projektet  jobbar normkritiskt med fokus på pojkar. Bostadsstöd ges till utsatta barnfamiljer och Väsbyhem har en policy att inte vräka barnfamiljer.

Med både akuta åtgärder och långsiktigt arbete hoppas och tror vi att vi når målet om ett Väsby där alla kan känna sig trygga.

VB:s årsmöte 2016

Den 26 maj 2016 kl 19.00 — 20.00 är du välkommen till Väsbys Bästas årsmöte i Messingen.

Alla är hjärtligt välkomna att delta, diskutera och lämna synpunkter, men bara medlemmar får rösta vid val och när beslut ska tas. Medlemsavgiften för 2016 ska vara betald senast 23 maj för att medlemsskapet ska hinna bekräftas.

 Under årsmötet ska bland annat styrelsen väljas och andra förtroendeposter utses samt det närmaste året planeras.

 Är du intresserad av att delta i partiets arbete är du välkommen att anmäla det. Är du bara nyfiken på partiets medlemmar och deras värderingar är du också välkommen.

Dagordningen finns här.

Välkommen!

Hjälp till flyktingbarn

Resursbehovet för att ta emot flyktingar är just nu enormt. Kommunen behöver hjälp från enskilda medborgare för att klara behovet, både på kort och på lång sikt.

Som enskild medborgare kan du i första hand hjälpa kommunen med att ge barn och ungdomar ett liv i en någorlunda normal familjemiljö. Det kan göras i följande former:

 • Kontaktfamilj — för samvaro i familjens vardagliga aktiviteter ett par dygn per månad.
 • Jourhem — för akut behov under en kortare tid.
 • Familjehem — för en längre tid.

 En mer omfattande hjälpinsats, som kräver särskilt tillstånd, är att starta ett HVB-hem, Hem för vård eller boende. Tillståndet ges av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. HVB-hem kan bedrivas enskilt eller genom avtal med kommunen.

 Naturligtvis kan du även hjälpa till på olika sätt via flera frivilliga organisationer.

 

För mer information se:

upplandsvasby.se/flykting

Sök sommarjobb i kommunen

Under mars och april 2016 kan du som just nu går årskurs 1 och 2 på gymnasiet söka sommarjobb. Du som söker ska vara folkbokförd i Upplands Väsby kommun.

Väsbys Bästa är väldigt glada över satsningen på sommarjobben i kommunen. I år finns det ca 420 platser för ungdomarna i Upplands Väsby att söka till, vilket motsvarar det totala antalet ansökningar under förra året.

 Du kan ansöka om sommarjobb på två olika sätt:

 • Sommarjobb som du hittar helt på egen hand, där arbetsgivaren kan få halva lönen och halva arbetsgivaravgiften betald under 1 till 3 veckor, anmälan öppnas den 8 april.
 • Sommarjobb via lottning, anmälan öppen 7 mars — 7 april.

Väsbys Bästa tar även i år emot sommarjobbare. Så gå in och sök.

Sök sommarjobb här

Roligaste sommarjobbet

Skulle du vilja testa en egen affärsidé i sommar? Vill du bestämma själv vad du ska jobba med?

 I år kommer du att kunna söka det som kallas för Roligaste sommarjobbet (RS).

 Med hjälp av handledare kommer du själv eller tillsammans med några vänner att kunna testa på att starta ett eget företag. Du som antas till programmet får 2 000 kr i startkapital som är till för att komma igång med era affärsidéer. Alla pengar ni tjänar ihop plus startkapitalet får ni såklart behålla när programmet är slut. Programmet är 4 veckor långt och börjar med en kickoff-vecka tillsammans med alla andra deltagare. Handledaren kommer att ge er stöd och tips för att ni ska kunna lyckas, så ni behöver inte ha en färdig affärsidé redan nu!

Läs mer och sök här

Vision — Väsby Idrottsstad

Nu startar snart planläggningen av Smedsgärdstomten och hur Vilundaparken ska utveckas i framtiden. Väsbys Bästa har en vision:

 • Bygg ett riktigt högt hus på Smedsgärdstomten, 10-15 våningar eller mer, som syns från motorvägen. Ett landmärke.
 • Behåll Smedsgärdshallen.
 • Bygg en ny förskola med inriktning ”Lek och rörelse” i Vilundaparken. En förskola/fritids som kan utnyttja sportlokalerna och idrottshallarna i området. Speciellt energiska barn med spring i benen kan trivas här.
 • Bygg en ny grundskola i Vilundaparken. Kan förstärkas med en gymnasielinje med idrottsinriktning.
 • Bygg bostäder utefter Husarvägens östra sida. Eftersom det blir nya hus på centrumsidan av Husarvägen i Fyrklövern kan vi göra en mer stadslik entré till Väsby om vi också bygger bostäder på sidan mot Vilundaparken. I bottenplan på dessa hus och även inne i parken kan det bli butiker och affärslokaler. Speciellt inriktade på sport och idrott. Ett Idrottens Outlet.
 • Bygg nya idrottsanläggningar ut mot motorvägen. Fotbollshall, tennishall, eventuellt en ny ishall. Alla föreningar kan samsas om gemensamma omklädningsrum, kontor etc som kan ersätta de 30 baracker som finns idag bakom badhuset.
 • Bygg en gång och cykelväg över motorvägen som knyter samman östra sidan, Carlsund, med Vilundaparken och Väsby Centrum.

Detta kan bli Upplands Väsbys nästa stora byggprojekt som ökar kommunens attraktivitet — Väsby Idrottsstad!

Vilken är din vision?
Hör av dig med synpunkter och kommentarer!

Dialogen fortsätter digitalt

Bild

Över 150 personer kom till dialogen lördagen 20 februari i Väsby Centrum för att tycka till om utvecklingen av friluftsområdet i nordvästra Väsby.

 Dialogen gällde friluftsområdet i nordvästra Väsby som har ett stort utbud av olika möjligheter till friluftsliv, rekreation, idrottsmöjligheter samt natur- och strövområde. Många Väsbybor berättade vad de gillar med området idag och hur de skulle vilja utveckla området i framtiden.

 — Kommunen har länge satsat på medborgardialog där medborgarna tidigt inkluderas i kommunens utveckling. Vi fick in många intressanta synpunkter på hur Kairo, Sättra och området i Runbyskogen kan utvecklas, säger kommunalrådet Roland Storm (VB) som också är ordförande i Rådet för medborgardialog.

 Förutom dialogtillfället kan invånarna i Väsby fortsätta att lämna sina tips, idéer och synpunkter på hur området kan utvecklas i framtiden via webben. Det går att göra till och med fredag 11 mars:

 

För mer information se:

www.upplandsvasby.se/nvv

Sammanställning av dialogen Runby torg

Under hösten 2015 har en förstudie tagits fram som tittar på befintliga förutsättningarna vad gäller fastigheten Övra Runby 4:2, Runby torg. Förstudien planeras att godkännas av miljö- och planutskottet den 16 mars 2016 tillsammans med beslut om att påbörja planarbete.

 


 
Tack till alla er som kom och bidrog med era synpunkter vid dialogen för Runby torg som hölls i november 2015.

 

För mer information se:

Sammanställning

Dialog om medborgardialoger

IMG_13001IMG_13021

SKL bjöd in till en nätverksträff för tjänstemän och förtroendevalda som arbetar med medborgardialoger. Tema för dagen: Hur når vi dem vi inte nått?

 Detta gjordes med bl.a. intressanta föreläsningar och grupparbeten. Carlos Rojas, som jobbar med research och analys på Miklo och tidigare arbetat specifikt med genomförande av medborgardialoger, gav sin bild av utmaningar och möjligheter i kommunernas och landstingens arbete idag. Han tog bland annat upp frågan om hur man kan få så stor bredd som möjligt på på dialogen genom att t.ex. göra inbjudan olika för olika åldrar, språk, kulturintressen etc.

 — Mycket av de utmaningar som togs upp under träffen känner jag igen i vår kommun. Trots många dialoger är det fortfarande många som inte känner sig lyssnade på. Det är någonting vi måste bli bättre på i Upplands Väsby, säger Peyman Rezapour orförande i Väsbys Bästa.

Laddstationer för elbilar

Väsbys Bästa bjöd in företaget Chargestorm till Messningen den 27 januari för att presentera och informera om laddstationer för elbilar.

 Presentationen gick bl.a. igenom olika tekniska lösningar på hur laddstationerna ger bäst effekt, olika strategier för placering i kommunen och olika ekonomiska lösningar för kommuner, företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

 En lärorik och spännande information som vi som var på plats fick ta del av. Var det något du missade? Hör av dig till Väsbys Bästa så bjuder vi in till en ny informationskväll.

 
IMG_1305[1]
Företaget Chargestorm är baserat i Sverige och grundades år 2009. Deras kunder kommer från olika branscher som vill erbjuda elfordonsladdning såsom energibolag, fastighetsägare och kommuner.

Elevrådsutbildning

IMG_09871

Ett stort tack till Marcus Nilsson för en rolig och lärorik dag. Och ett stort tack till alla elevrådsrepresentanter, lärare, rektorer och skolvärdinnor som medverkade. Det är glädjande att så många medverkade på utbildningsdagen.

Utbildningen innehöll bland annat:

Hur säkerställer du ett bra elevrådsarbete på din grundskola?
Att ha ett aktivt och välfungerande elevråd som når ut till eleverna kan innebära skillnaden mellan skoltrötta och inspirerade elever. Ett elevråd kan jobba med allt från påverkan till social verksamhet för att skapa en givande skoltid, och möter ständigt utmaningar i sitt arbete. Att hitta inspiration och kunna organisera sig är ofta utmaningar som man möter i sitt dagliga arbete, där elevrådet ständigt måste arbeta med hur de når framgång och förbättrar skoltiden för sina medlemmar.

 Genom goda exempel på elevrådsverksamhet från hela Sverige, inspirerande råd till hur man engagerar fler i elevrådet, kunskap om deras rättigheter och tips kring hur man organiserar sig bättre ger Elevrådsutbildningen elevrådet allt de behöver för att kunna skapa en mer givande skoltid på sin skola.

Styrelseutbildning

Sveriges Elevkårer erbjuder en styrelseutbildning som ger deltagarna de kunskaper och verktyg de behöver för att bedriva ett effektivt elevrådsarbete.

Moment i utbildningen:

 • Introduktion
 • Vad är ett elevråd?
 • Verksamhet
 • Aktiva
 • Organisation
 • Medlemmar
 • Avslut

VB är alltid emot ökade bullernivåer

En interpellation ställdes i kommunfullmäktige till samtliga gruppledare i majoriteten utom VBs representant angående nedläggningen av Bromma flygplats och dess konsekvenser.

 Väsbys Bästa har inte haft frågan aktuell. Då det för tillfället görs en utredning på uppdrag av regeringen har Väsbys Bästa inte tagit ställning i frågan då vi inte vet vad konsekvenserna blir.

 Då frågan just nu utreds och alla detaljer och konsekvenser ej tydligt framkommit kan vi heller ej ta ställning.

 Vad vi kan ta ställning till däremot är att alltid ha det som är för Väsbys bästa för ögonen. Det finns en problematik redan nu med höga bullernivåer i olika delar av kommunen. Järnväg, motorväg och flygplan för att nämna några som bidragande faktorer.

Väsbys Bästa kommer alltid att vara emot ökade bullernivåer

 

Välbesökt dialog om Runby torg

20151114_112430_resized

Över 140 runbybor besökte medborgardialogen om Runby torg i Upplands Väsby i lördags. Många tankar, åsikter och idéer diskuterades för hur Runby torg ska bli en bättre plats för besök och boende. På plats var förutom sakkunniga från kontoret för samhällsbyggnad, fastighetsägaren och deras arkitekt även några av de styrande politikerna.

— Det var glädjande att så många ville medverka i medborgardialogen om Runby torg och lämna tips och idéer om hur torget kan utvecklas och få en bättre funktion i framtiden. 50-åriga Runby torg behöver en ansikslyftning och alla jag pratade med ansåg att bostäder i kombination med butiker och verksamheter kommer att göra platsen mer levande och attraktiv för alla väsbybor, säger Roland Storm, kommunalråd för Väsbys Bästa.

 Upplands Väsby växer och många nya byggprojekt pågår på flera håll i kommunen. Nya projekt planeras, bland annat i västra Upplands Väsby. Runby torg är ett av de områden som föreslås förtätas. Inför den planeringen hölls medborgardialogen för att få in synpunkter om vad som är bra på Runby torg och närområdet men också vad som saknas.

 — Vi lyssnade in kring både ett kortsiktigt perspektiv, vad medborgarna saknar på torget nu, och i ett långsiktigt perspektiv som handlar om fastighetsägarens vision om att bygga bostäder på och i anslutning till torget. En mycket positiv upplevelse där det fanns tid att lyssna in vad runbyborna hade för tankar och synpunkter. Det blir ett bra underlag att ha med sig framöver när vi får ett planuppdrag, säger Emma Byström planarkitekt och projektledare i förstudien över Runby torg.

Runby torgs nya fastighetsägare, Öresundsfortet 1 A, planerar att bygga bostäder på torget i framtiden och med det blir det fler invånare som bor och vistas i området. Fastighetsägaren vill kunna erbjuda bra utbud av service och mötesplatser i ett längre perspektiv och kommunens första steg är att jobba med en detaljplan för området.

Lokalpolitik för Upplands Väsby